Жастар – ұлтболашағыболғандықтан, қайзамандаболса да қоғамныңбастытұлғасы. Жастаркез-келгенәлеуметтікқатынастарда, руханиигіліктердемаңыздыорыналады. Бүгінгітаңдажастаржігерлі, ынталы, білімді. Оданшығарнәтиже – жастарқоғамдынығайту мен жаңғыртудыңқозғаушыкүшіболыптабылады.

Ел билегенЕлбасы — Н.Ә. Назарбаев 2019 жылды «Жастаржылы» етіптағайындап, бүгінкелісімдірастады. Соғанбайланысты, біздіңҚазақстан-Ресеймедициналықколледжіміздеөткенфорумғастуденнтербелсенеқатысып, жолдаудытыңдап, әсерлеріменбөлісті.

Ендеше, болашақбіздіңқолымызда, жастар! Еліміздіңөркендепдамуынабіргеатсалысайық!